ŠTA OČEKUJE USELJENIKE KOJI DOLAZE U NEMAČKU?

I do početka pandemije korona virusa, a sasvim sigurno i posle, strani radnici, useljenici koji dolaze da žive i rade u Nemačkoj predstavljaju izuzetno važan činilac u funkcionisanju najjjače evropske ekonomije. Upravo zbog toga nemačka vlada je i u ovo vreme nesmanjenu pažnju poklanjala nalaženju rešenja za probleme migranata u pravcu njihove bolje integracije.

Tri poslednje godine intenzivno se radilo na donošenju novog Nacionalnog akcionog plana za integracije u Nemačkoj. I kancelarka Angela Merkel isticala je da, uz pandemijsku krizu, za Nemačku jednaki značaj ima i migrantska kriza.

U kreiranju novog akcionog plana za integracije učestvovalo je 300 predstavnika nemačkih država, gradova kao i 75 migrantskih organizacija, a usvojen je pre mesec dana na velikom samitu kojem je predsedavala Annette Widmann-Mauz, nemačka poverenica za integraciju.

Ciljevi kojima se teži u Nemačkoj

U novom Naciionalnom akcionom planu za integracije u Nemačkoj ističe se da dosadašnja iskustva pokazuju neophodnost što potpunije integracije useljenika i njihovog učešća u opštem društvenom životu Nemačke, a ne samo u životu zajednice svojih sunarodnika. Ovo je jednako važno i za useljenike, ali i za državu u celini.

Nemačke vlasti konstatuju da je ostvarenjem primarnog cilja i obezbedjenjem radnog mesta učinjen tek korak ka integraciji useljenika u nemačko društvo. Temeljnim i detaljnim pristupom treba olakšati i ubrzati ovaj process. Tako se novi plan sastoji od pet faza podeljenih u sto tačaka s osnovnom premisom – integracija mora da počne još pre dolaska u Nemačku.

Prva faza

Za uspeh čitavog procesa važno je započeti ga u zemlji iz koje dolaze useljenici. To znači da bi odabir onih koji će doći u Nemačku bio tesno povezan sa njihovom željom da uče i usavršavaju se. Nemačkoj privredi je potrebna kvalifikovana radna snaga.

Druga faza

U okviru ove faze započele bi se aktivnosti početne integracije. Naravno, učenje nemačkog jezika preko je potrebno, ali i upoznavanje sa načinom, stilom živata i navikama u Nemačkoj treba omogućiti useljenicima.

Jedna od nezaobilaznih procedura koju useljenik treba da prodje svakako je i nostrifikacija diplome, odnosno ranije stečenih kvalifikacija.

Treća faza

Ova faza predstavlja konkretne korake ka integraciji u nemačko društvo. Započinje integracijom na tržište rada, ali praćeno gradjanskim angažmanom. Učešće u opšte društvenim aktivnostima na nivou čitave zajednice treba da gradi osećaj pripadnosti. Ograničenost na život zajednice sunarodnika koji dolaze iz iste zemlje značajno ometa i usporava integraciju.

Četvrta faza

U ovoj fazi useljeniicima bi bila ponudjena mogućnost da ravnopravno učestvuju i imaju koristi od zdravstva, kulture, medija, sporta. To vodi stvaranju društva koje pojedincima nudi mogućnost negovanja osobenosti, raznolikosti.

Peta faza

U poslednjoj fazi useljenici treba već izgradjene veze sa novom sredinom i njenim članovima da učvrste, razviju i obogate, kako bi se u potpunosti osećali delom sredine u koju su došli. Tu se podrazumeva povećanje stepena naturalizacije, građanskog obrazovanja i učestvovanja u njemu, jednake prilike na tržištu rada i kada se radi o preduzetništvu i o javnom sektoru.

Tvorci novog Nacionalnog akcionog plana za useljenike u Nemačkoj veruju da postupnošću i temeljnim pristupom u značajnoj meri može da se olakša i ubrza uključivanje useljenika u život  u Nemačkoj, kroz sve njegove sfere.

( izvor: Telegraf )

Dodaj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *