Posao u Republičkom Zavodu za Statistiku

Na sajtu Vlade Republike Srbije – Službe za upravljanje kadrovima, objavljen je konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Republičkom zavodu za statistiku. Konkurs prenosimo u celosti. Svi koji žele da se prijave, treba da požure, budući da je rok za podnošenje prijava 27. april, 2017. g.

 


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), člana 17. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 41/07-prečišćen tekst i 109/09) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-1682/2017od 27.02.2017.godine, Republički zavod za statistiku, oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U REPUBLIČKOM ZAVODU ZA STATITIKU

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju:
Republički zavod za statistiku, Beograd, Milana Rakić br.5

II Radna mesta koje se popunjavaju:

1.Statisičar analitičar u zvanju savetnik, Sektor poslovnih statistika, Odsek za statistiku spoljne trgovine, broj izvršilaca1.

Opis poslova:
Radi na pripremi metodologije i na reviziji metodologije i metodoloških instrumenata za kompleksne statističke obračune iz oblasti spoljne trgovine; radi na pripremi potrebnih informacija za rad radnih grupa pri ministarstvima i za vođenje bilatelarnih i multilateralnih pregovora i učestvuje na međunarodnim sastancima i u projektima međunarodne saradnje; prati instrumente ekonomske i druge politike u oblasti spoljne trgovine; radi na pripremanju i sprovođenju kompleksnih statističkih obračuna; pronalazi optimalna rešenja u primeni automatske obrade podataka, publikovanju podataka i za sprovođenje kompleksnih statističkih obračuna; konsultuje korisnike i davaoce statističkih podataka o relevantnosti i adekvatnosti izvora podataka i predlaže vrste analitičkog i drugog korišćenja podataka od strane korisnika; priprema i učestvuje u izradi klasifikacija i nomenklatura, studija, analiza i drugih dokumenata potrebnih za korisnike; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi:
Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka, prirodno-matematičkih nauka ili društveno- humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci položen državni stručni ispit, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.
U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje rada na računaru -praktičnim radom na računaru; poznavanje engleskog jezika – sertifikat o poznavanju engleskog jezika ili drugi dokaz; znanje iz oblasti statistike spoljne trgovine – usmeno; veština komunikacije i motivacija za rad – usmeno.

2. statističar analitičar u zvanju savetnik, Sektor poslovnih statistika, Grupa za statistiku upotrebe informaciono –komunikacionih tehnologija i poslovne tendencije,broj izvršilaca 1.

Opis poslova:
Učestvuje u izradi, izmenama i dopunama metodoloških osnova i instrumenata statističkog istraživanja; učestvuje u pripremi i sprovođenju istraživanja; definiše zahteva za izmene i dopune projekta automatske obrade podataka za pojedine faze istraživanja; vrši analizu obuhvata, kvaliteta, konzistentnosti i tačnosti podataka po postojećem programu logičke kontrole; priprema tabelarne prikaze, komentare i objašnjenja u zvaničnim publikacijama i za Internet prezentaciju; priprema podataka za različite analitičke preglede i učestvovanje u pripremanju projekata za pojedine korisnike; učestvuje u definisanju i kreiranju baze podataka za potrebe korisnika; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi:
Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke, organizacione nauke ili naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje rada na računaru -praktičnim radom na računaru; poznavanje engleskog jezika – sertifikat o poznavanju engleskog jezika ili drugi dokaz; znanje iz oblasti osnovnih faza istraživanja – usmeno; veština komunikacije i motivacija za rad – usmeno.

3. statističar analitičar u zvanju savetnik, Sektor za razvoj i informisanje, Odsek za metodologiju uzorka, broj izvršilaca 1.

Opis posla:
Definiše plan (dizajn) uzoraka za statistička istraživanja na bazi uzorka – priprema okvir za izbor uzorka, određuje tip, veličinu i alokaciju uzorka, vrši izbor uzorka i priprema sistem ocenjivanja, izračunava ocene parametara i njihove standardne greške; učestvuje u priprema metodoloških osnova, instrumenata i u obradi i ocenjivanju parametara za kontrolu kvaliteta popisa; za statistička istraživanja na slučajnim uzorcima, sudeluje u izradi radnih dokumenata, analiza i studija kao i u pripremi delova drugih izveštaja koji se odnose na metodologiju uzorka i tačnost podataka; učestvuje u razvojnim aktivnostima Odseka; proučava i primenjuje međunarodne preporuke i standarde iz oblasti metodologije uzorka i kontrole kvaliteta podataka popisa; učestvuje u međunarodnim projektima; obavlja i druge poslove po nalogu Šefa Odseka.

Uslovi:
stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti matematičke nauke, ekonomske nauke, računarske nauke ili saobraćajno inženjerstvo, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se:
poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru; poznavanje engleskog jezika – sertifikat o poznavanju engleskog jezika ili drugi dokaz; znanje iz oblasti teorije uzorka i primena u praksi – usmeno; veština komunikacije i motivacija za rad – usmeno.

4. statističar analitičar u zvanju savetnik, Sektor opštih poslova i prikupljanja podataka na terenu, Odeljenje za finansijsko materijalne poslove, knjigovodstvo i logistiku, Grupa za finansijsko praćenje, projekata, knjigovodstvo i izveštavanje, broj izvršilaca1.

Opis posla:
Vodi pomoćnu evidenciju o donacijama i priprema izveštaje o realizaciji donacija; učestvuje u izradi predloga finansijskog plana u delu koji se odnosi na realizaciju donacija; priprema naloge za plaćanje sa donatorskih računa; priprema izveštaje o utrošenim sredstvima u odnosu na planirana sredstva po namenama; priprema naloge za plaćanje sa donatorskih računa u sistemu trezora, druga plaćanja prema inostranstvu i vodi pomoćnu evidenciju; kontaktira sa saradnicima unutar i izvan Zavoda u cilju pružanja adekvatnih informacija vezanih za izvršenje budžeta projekata, učestvuje u pripremi izveštaja i dokumentacije za potrebe revizije projekata. prati utrošak sredstava po bližim namenama; Obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi:
stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke ili naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 3 godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se:
poznavanje rada na računaru -praktičnim radom na računaru; poznavanje engleskog jezika – sertifikat o poznavanju engleskog jezika ili drugi dokaz; znanje iz oblasti finansijskog planiranja i izvršavanje budžeta – usmeno; veština komunikacije i motivacija za rad – usmeno.

III Mesto rada:  Beograd, ul. Milana Rakića  br. 5

IV Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs: Republički zavod za statistiku, 11000 Beograd, ul. Milana Rakića br. 5, sa naznakom „za javni konkurs”.

V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Tanja Aleksić, telefon: 011/2413 319.

VI Uslovi za rad na radnom mestu: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:
potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja ili drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo), original ili overena fotokopija sertifikata ili drugi dokaza o znanju engleskog jezika.
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima/uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na web stranici Republčkog zavoda za statistiku www.stat.gov.rs
Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji. Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS“, br. 93/14 i 22/15) je, između ostalog, propisano da je javni beležnik nadležan i za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa za koje je posebnim zakonima koji se primenjuju pre stupanja na snagu ovog zakona propisano da ih overava sud, odnosno opštinska uprava; da osnovni sud odnosno opštinske uprave kao povereni posao zadržavaju nadležnost za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa od 1. marta 2017. godine; da će izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, potpise, rukopise i prepise overavati osnovni sudovi, sudske jedinice, kao i prijemne kancelarije osnovnih sudova, odnosno opštinske uprave, kao povereni posao i posle 1. marta 2017. godine, a do imenovanja javnih beležnika.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika ili u opštini ili sudu.

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta podnose pojedinačne prijave za svako radno mesto na koje konkurišu u kojima navode uz koju prijavu su priložili traženen dokaze.

IX Trajanje radnog odnosa: radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

X Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi, izborni postupak će započeti  12.05.2017. godine u prostorijama Republičkog zavoda za statistiku, ul. Milana Rakića br.5, Beograd sa početkom u 9,00 časova, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni telefonom na kontakte koje su naveli u svojim prijavama.

Napomene:
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi, u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika, u opštini ili sudu biće odbačene.

Kandidat koji prvi put zasniva radni odnos u državnom organu, podleže probnom radu od šest meseci. Kandidat bez položenog državnog stručnog ispita prima se na rad pod uslovom da taj ispit položi do okončanja probnog rada.

Ovaj oglas objavljuje se na na oglasnoj tabli i web stranici Republičkog zavoda za statistiku : www.stat.gov.rs, na portalu e-uprave, na web stranici Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs, web stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

 

Dodaj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *