Kako dobiti radnu dozvolu i useljeničku vizu za Kanadu ?

U želji da privuče što više stručnih, kvalifikovanih radnika Kanada je značajno pojednostavila i ubrzala postupak dobijanja radne dozvole i useljeničke vize za Kanadu.

 Definišući nacionalnu politiku kada su u pitanju ekonomski migranti, kanadska vlada je utvrdila kriterijume koji će potencijalnim kandidatima donositi prednost u odnosu na ostale. Prilikom procene svakog kandidata za useljenje u Kanadu, po osnovu odredjenog kriterijuma kandidat se vrednuje  odredjenim brojem poena. Zbrajanjem dobijenih bodova po svim utvrdjenim kriterijumima utvrdjuje se status kandidata, nakon čega se onima sa najvećim brojem bodova upućuje poziv za useljenje.

 

Koji su kriterijumi za vrednovanje kandidata za useljenje u Kanadu?

 

Ako kandidat sa odredjenom stručnom kvalifikacijom uputi zahtev za useljenje u Kanadu, u postupku vrednovanja i selekcije biće vrednovan po šest osnovnih kriterijuma, odnosno faktora selekcije, sistemom bodovanja.

To su sledeći faktori:

  • Nivo obrazovanja, stručni profil
  • Znanje engleskog ili francuskog jezika ( u Kadadi su zvanični jezici engleski i francuski)
  • Profesionalno iskustvo koje je kandidat stekao na poslovima koje je ranije radio
  • Starosno doba kandidata
  • Da li je kandidat već ugovorio posao sa budućim poslodavcem
  • Prilagodljivost kandidata

 

Razumljivo je da vrednovanje po utvrdjenim faktorima favorizuje, odnosno vrednuje većim brojem poena kandidate višeg obrazovnog nivoa, kao i one koji raspolažu raznovrsnijim sposobnostima, veštinama, odnosno iskustvom na istim ili sličnim poslovima. Ako je prethodno uspostavljen kontakt sa poslodavcem koji traži radnika sa odredjenim karakteristima koje ima podnosilac zahteva, to će, takodje, doneti prednost u bodovima kandidatu.

 

Kada je u pitanju poznavanje engleskog, odnosno francuskog jezika, treba napomenuti da očekivani stepen znanja stranog jezika raste sa nivoom stručnosti. Tako se za više, stručnije poslove i pozicije traži i bolje poznavanje jezika, a za one manje stručne poslove kandidat može raspolagati i osnovnim znanjem stranog jezika.

 

Napominjemo da kandidati za useljenje u Kanadu imaju obavezu nostrifikacije diploma visokih, viših, odnosno srednjih škola. Za ovu proceduru treba pripremiti originalnu diplomu i potvrdu iz obrazovne institucije, kao i njihove prevode overene od strane ovlašćenih prevodilaca. Referentna ustanova u Kanadi izvršiće procenu tih dokumenata u pravcu nalaženja ekvivalentnog nivoa, zvanja u kanadskom sistemu, dodeliti najprikladnije i time izvršiti nostrifikaciju.

 

Postupak dobijanja radne dozvole u Kanadi

Naravno, sistem Express entry je u značajnoj meri olakšao i ubrzao i proceduru dobijanja radne dozvole u Kanadi.

U postupku dobijanja radne dozvole početna inicijativa je na poslodavcu. Naime, poslodavac obezbedjuje formalnu ponudu za posao koju overava u kanadskom birou rada. Da bi se ponuda za posao overila, u kanadskom birou rada će proveriti njegovu osnovanost i, kao u mnogim drugim zemljama, mogućnost zapošljavanja kanadskih državljana i rezidenata za predmetni posao. Ove provere kanadskog tržišta rada obaviće se u toku nekoliko nedelja.

 

Pozitivno mišljenje biroa rada, uz dokaze o ispunjavanju uslova o zahtevanoj stručnoj spremi i profesionalnom iskustvu, biće osnov za izdavanje radne dozvole za rad u Kanadi, na odredjenim poslovima.

 

U skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u Kanadi, postupak dobijanja useljeničke i radne vize sastoji se od četiri faze, kako u redovnim, tako i po posebnim programima. Tokom dve stručne faze vrši se uskladjivanje sa kanadskim zakonodavstvom, merama i politikom. Preostale dve faze odnose se na pribavljanje medicinskih uverenja o zdravstvenoj sposobnosti, kao i neophodne bezbednosne provere.

 

 

( izvor: Srbija Danas )

Dodaj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *